Finalizacja inwestycji na ulicy Kossaka w Bogatyni

Została zakończona realizacja inwestycji noszącej tytuł „Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej od ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego do rzeki Miedzianka”. Projekt ten przyniósł znaczące zmiany dla mieszkańców Bogatyni, a szczególnie dla tych, którzy regularnie korzystają z ulicy Kossaka.

Dzień dzisiejszy był końcowym etapem tej inwestycji, jakim był odbiór końcowy robót budowlanych. Uroczystość ta zgromadziła wielu ważnych gości, w tym członków komisji odbiorowej, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Ulica Kossaka nabrała nowego wyglądu poprzez nałożenie nowych nawierzchni jezdni i chodników, utworzenie miejsc parkingowych oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Nie tylko estetyka ulicy została poprawiona, ale również jej funkcjonalność – wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono adaptację istniejącej linii oświetlenia drogowego, dostosowując ją do nowego układu komunikacyjnego drogi.

Podstawowym celem, jaki przyświecał inicjatorom procesu przebudowy ulicy Kossaka, było zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego w tym regionie. Dodatkowo, miało to na celu zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów, które wcześniej były zmuszone parkować na jezdni.